doc

     


 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Przyjmujemy zgłoszenia na szkolenie okresowe dla pracowników

służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby.

 


 

 

 

 

 


 

Kto podlega szkoleniom BHP w zakładzie pracy?

Szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, praktykanci. Sam pracodawca, zgodnie z art. 2373§21 Kodeksu pracy, również musi odbyć szkolenie w dziedzinie bhp
i uaktualnić wiedzę w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążących na nim obowiązków.

Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373§1 Kodeksu pracy).                                                                                                                                                                                                         


 Jakie rodzaje szkoleń przewidują przepisy bhp?


1. Szkolenie wstępne, które obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny powinien zapoznać pracownika z przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w regulaminie pracy (o ile u danego pracodawcy taki regulamin istnieje) oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż ogólny prowadzi:
1. pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby,
3. albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania.

Może go też przeprowadzić pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż stanowiskowy odbywa się na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie pracował. Ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na tym stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca lub osoba przez niego wyznaczona, posiadające odpowiednia wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzianem wiadomości z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy. Pozytywne zdanie takiego sprawdzianu stanowi podstawę do dopuszczenia pracownika do pracy na określonym stanowisku. Czas trwania takiego szkolenia powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

2. Szkolenie okresowe jest powtarzane w czasie trwania okresu zatrudnienia. Jego celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.
Szkoleniu okresowemu są poddawani pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, pracownicy służby bhp, pracownicy administracyjno-biurowi, a także pracownicy inżynieryjno-techniczni.

 

 

 

 

Ponownie miło jest nam poinformować, iż kolejny raz otrzymaliśmy nagrodę Najlepsi 2021 za znakomite opinie naszych klientów.

Dziękujemy za uznanie.

  

Zainteresowanych informujemy, iż w dalszym ciągu świadczymy usługi w zakresie tworzenia:

1. Dokumentacji Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP/GMP), które obejmują: instrukcje, procedury, formularze dotyczące charakterystyki technicznej obiektu i jego wyposażenia, procesów zachodzących na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji żywności.
2. Księgi Jakości HACCP, która obejmuje opis produktów, schematy technologiczne, analizę zagrożeń, określenie krytycznych punktów kontroli oraz kontrolę tych punktów.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy nagrodę Najlepsi 2020 za znakomite opinie od naszych Klientów. Dziękujemy za uznanie i zachęcamy do przeczytania, co Klienci napisali w Oferteo.pl:

https://www.oferteo.pl/kurs-pierwszej-pomocy/bartoszyce#Najlepsi

 

Przyjmujemy zapisy na kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs jest przeznaczony dla osób obsługujących punkty udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy. Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod nr tel. 89 762 35 86 oraz 601 663 586.


Serdecznie zapraszamy.

Ważne adresy

Licznik odwiedzin

Today 15

sdds 27

Week 149

Month 663

All 61772