Kto podlega szkoleniom BHP w zakładzie pracy?

Szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, praktykanci. Sam pracodawca, zgodnie z art. 2373§21 Kodeksu pracy, również musi odbyć szkolenie w dziedzinie bhp
i uaktualnić wiedzę w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążących na nim obowiązków.

Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373§1 Kodeksu pracy).                                                                                                                                                                                                         


 Jakie rodzaje szkoleń przewidują przepisy bhp?


1. Szkolenie wstępne, które obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny powinien zapoznać pracownika z przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w regulaminie pracy (o ile u danego pracodawcy taki regulamin istnieje) oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż ogólny prowadzi:
1. pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby,
3. albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania.

Może go też przeprowadzić pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż stanowiskowy odbywa się na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie pracował. Ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na tym stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca lub osoba przez niego wyznaczona, posiadające odpowiednia wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzianem wiadomości z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy. Pozytywne zdanie takiego sprawdzianu stanowi podstawę do dopuszczenia pracownika do pracy na określonym stanowisku. Czas trwania takiego szkolenia powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

2. Szkolenie okresowe jest powtarzane w czasie trwania okresu zatrudnienia. Jego celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.
Szkoleniu okresowemu są poddawani pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, pracownicy służby bhp, pracownicy administracyjno-biurowi, a także pracownicy inżynieryjno-techniczni.

 

 

 

 

Ponownie miło jest nam poinformować, iż kolejny raz otrzymaliśmy nagrodę Najlepsi 2021 za znakomite opinie naszych klientów.

Dziękujemy za uznanie.

 


 

 

AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA BHP DLA FIRM W ZWIĄZKU

Z KORONAWIRUSEM COVID-19

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW OBOWIĄZKOWE DO REALIZACJI:

1. Zakłady pracy są obowiązane zapewnić:
a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej (maski) związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

2. W przypadku kontaktu z osobą spoza firmy, pracownik zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w zwiazku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz 2316 z późn. zm.).

 

ZALECENIA REKOMENDOWANE NIEOBOWIĄZKOWE / DOBRE PRAKTYKI:

1. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. stołówki pracowniczej, szatni itp. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m.

2. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami; preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.

3. Zapewnienie pomiaru temperatury, termometrem bezdotykowym, wszystkich pracowników wchodzących na teren firmy;

4. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
a) wprowadzenie różnych godzin przerw,
b) zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

5. Jeśli to możliwe:
a) oddeleguj pracowników do wykonywania pracy w domu;
b) ogranicz liczbę pracowników przebywających w zakładzie pracy w tym samym czasie (system zmianowy, rotacyjny, elastyczny czas pracy);
c) zrezygnuj z konferencji i szkoleń, materiały edukacyjne, instruktaże prześlij za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępnij je na platformach inter/intranetowych;
d) ogranicz podróże służbowe i delegacje zagraniczne. Pracownik ma prawo odmówić udziału w delegacji do miejsc, w których występuje transmisja koronawirusa SARS-CoV-2.

6. Zleć codzienną rutynową dezynfekcję często dotykanych powierzchni w miejscu pracy (klamki, blaty robocze na stanowiskach, biurka, klawiatury, umywalki, toalety, dozowniki mydła i inne). W miarę możliwości zapewnij dostęp do jednorazowych chusteczek odkażających, których pracownik może użyć samodzielnie przed i po zakończeniu pracy na swoim stanowisku.

7. Zalecaj jak najczęstsze mycie rąk. Mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund powinno być przeprowadzone zawsze, gdy widoczne jest ich zabrudzenie.

8. W pobliżu wejścia do zakładu pracy oraz w wielu widocznych miejscach na jego terenie umieść ogólnodostępne dla pracowników dozowniki środków odkażających skórę w opakowaniach niewymagających dotykania palcami (najlepiej spryskiwacze i dozowniki uruchamiane naciskiem przedramienia lub łokcia).
a) Skład środków odkażających powinien bazować na co najmniej 70% roztworach alkoholowych, środek należy dokładnie rozprowadzić na suchej lub dokładnie osuszonej skórze rąk, w tym w przestrzeniach międzypalcowych, a następnie odczekać co najmniej 20 sekund.

9. W widocznych miejscach umieść w zakładzie pracy plakaty edukacyjne informujące o prawidłowym sposobie mycia rąk i innych zachowaniach higienicznych (w razie konieczności kichanie, chrząkanie, kasłanie, ziewanie w chusteczkę higieniczną, a przy braku jej dostępności – w zgięcie łokciowe, unikanie dotykania oczu, ust, nosa) oraz konieczności pozostania w domu w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza kaszlu, duszności oraz gorączki (tj. temperatura ciała mierzona w dole pachowym lub na czole >38oC) do czasu całkowitego ustąpienia objawów (samoistnego, nie pod wpływem leków).

10. O pozostaniu w domu z powodu wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych, pracownik powinien poinformować pracodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz powinien zostać zwrotnie poinformowany o konieczności skontaktowania się telefonicznie z placówką podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), która ustali dalsze postępowanie (zalecenia, wizytę). Jeśli pracownik podejrzewa u siebie zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z potwierdzonym przypadkiem zakażenia lub pobyt w miejscach z potwierdzoną transmisją wirusa) musi zostać informowany o konieczności zgłoszenia tego podejrzenia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przestrzegania zaleceń co do postępowania w związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

11. Wobec pracownika zgłaszającego występowanie objawów infekcji dróg oddechowych oraz chęć pozostania w domu nie należy stosować strategii represyjnych pod postacią kar, nagany i innych. Nie należy także wymagać natychmiastowego potwierdzenia objawów infekcji/ zwolnienia lekarskiego z POZ, ponieważ ze względu na znaczną liczbę zgłoszeń oraz interwencji medycznych, system opieki zdrowotnej może być przeciążony.

12. Pracownik z objawami infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza kaszlem, dusznością i gorączką, który stawi się w miejscu pracy, powinien zostać jak najszybciej odizolowany od współpracowników (zaleca się wydzielenie pomieszczenia do tego celu) i niezwłocznie odesłany do domu z zaleceniem kontaktu telefonicznego z POZ oraz konieczności przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej co do postępowania w związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Transport pracownika powinien odbyć się samochodem prywatnym lub taksówką po wyposażeniu pracownika w maseczkę na twarz oraz rękawiczki jednorazowe.

13. Pracownicy, którzy wrócili z obszarów występowania koronawirusa SARS-CoV-2, niezależnie od okoliczności odbywania podróży (urlop wypoczynkowy, delegacja służbowa), przez kolejne 14 dni od powrotu pozostają w domu (kwarantanna – niezwłoczny kontakt z właściwą Powiatową Stacją Sanitarną) z zaleceniem codziennej samokontroli stanu zdrowia (pomiar temperatury ciała, samoobserwacja pod kątem wystąpienia takich objawów, jak gorączka, bóle mięśniowe, kaszel, duszność).

14. Pracownik, który nie ma objawów infekcji układu oddechowego, ale miał bliski kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj. pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą (współmieszkaniec, współpracownik) lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut (prowadzenie rozmowy); powinien niezwłocznie skontaktować się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i pozostać przez co najmniej 14 dni w domu, o czym należy poinformować pracodawcę (punkt 5).

15. Wszelkie podjęte działania w miejscu pracy nie mogą nosić znamion dyskryminacji.

(zgodnie z zaleceniami Ministerstwa zdrowia na www.gov.pl)

 


 

  

Zainteresowanych informujemy, iż w dalszym ciągu świadczymy usługi w zakresie tworzenia:

1. Dokumentacji Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP/GMP), które obejmują: instrukcje, procedury, formularze dotyczące charakterystyki technicznej obiektu i jego wyposażenia, procesów zachodzących na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji żywności.
2. Księgi Jakości HACCP, która obejmuje opis produktów, schematy technologiczne, analizę zagrożeń, określenie krytycznych punktów kontroli oraz kontrolę tych punktów.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy nagrodę Najlepsi 2020 za znakomite opinie od naszych Klientów. Dziękujemy za uznanie i zachęcamy do przeczytania, co Klienci napisali w Oferteo.pl:

https://www.oferteo.pl/kurs-pierwszej-pomocy/bartoszyce#Najlepsi

 

Przyjmujemy zapisy na kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs jest przeznaczony dla osób obsługujących punkty udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy. Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod nr tel. 89 762 35 86 oraz 601 663 586.


Serdecznie zapraszamy.

Ważne adresy

Licznik odwiedzin

Today 38

sdds 41

Week 153

Month 79

All 37928